Panel používateľa

CHIMIVER LIOS HardWax BIOIL - Tvrdý voskový olej

CHIMIVER LIOS HardWax BIOIL - Tvrdý voskový olej

NOVINKA

CHIMIVER LIOS HardWax BIOIL - Tvrdý voskový olej. Zmes prírodných olejov a voskov na povrchovú úpravu drevených podláh. bezfarebný, 1 L

26,84 € s DPH

Skladové číslo: 193540

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHIMIVER

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHIMIVER LIOS HardWax BIOIL - Tvrdý voskový olej je produkt na báze prírodných olejov s pridaním včelieho vosku určený na povrchovú úpravu drevených podláh. Dodáva drevu hodvábny a jednotný vzhľad s vynikajúcimi vodoodpudivými vlastnosťami. Povrch ostáva tvrdý a príjemný na dotyk. Zachováva pôvodný odtieň dreva. Ideálny na povrchovú úpravu drevených podláh v obchodných priestoroch, kanceláriách, domácnostiach ...atď. Jednoduchá údržba.

Aplikácia

Pripravte drevo/podlahu štandardným brúsnym postupom, pričom proces ukončite brúsnym papierom s hrúbkou zrna 180, pre čo najväčšie zrazenie drevného vlákna. Naneste LIOS HardWax BIOIL (pri teplote 10°C až 25°C) hubkou, handričkou, priemyselným valčekom alebo leštiacim strojom s bielym padom (podložkou). Rozotierajte produkt, kým nedosiahnete jednotný povrch a neodstránite prebytočné množstvo tvrdého voskového oleja.
Po 5 - 10 hodinách možete naniesť druhú vrstvu rovnakým spôsobom bez medzibrúsenia. Po vyschnutí nie je potrebné drevo/podlahu leštiť. Maximálnu odolnosť voči vode povrch dosiahne po 15 dňoch pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 65%.

Náradie: hubka, handrička, valček, leštiaci stroj s bielym padom

Stupeň lesku: hodvábny lesk

Riedenie (ak je potrebné): terpentín, riedidlo na uretánové laky na olejovej báze

Výdatnosť: cca 20 - 25 m² / 1 l

 

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: 2-butanón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký Etylbenzén, Uhľovodíky, C11-C14, izoalkány, cyklické, < 2 % aromatické
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodu.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info