Panel používateľa

CHIMIVER EcoTraffik 2K - Vysokoodolný lak na drevené podlahy

CHIMIVER EcoTraffik 2K - Vysokoodolný lak na drevené podlahy

CHIMIVER EcoTraffik 2K - Dvojzložkový vysokoodolný polyuretánový finálny náter na báze vody určený na veľmi zaťažované drevené podlahy. 5 l + 0,5 l

200,62 € s DPH

Skladové číslo: 193290

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHIMIVER

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHIMIVER EcoTraffik 2K je dvojzložkový polyuretánový finálny náter na báze vody. Vďaka veľmi dobrej odolnosti je ideálnou voľbou na drevené podlahy s vysokou frekvenciou pohybu. Vyznačuje sa veľkým obsahom sušiny, jednoducou aplikáciou a vysokou zmáčavosťou dokonca aj na podlahách z kefovaného (kartáčovaného) dreva. Náter dodáva povrchom teplý a príjemný odtieň. EcoTraffik 2K má vynikajúcu odolnosť proti oderu a čiernym šmuhám od podrážok.

Aplikácia (valček z mikrovlákna - 8 mm / štetec)

Po dôkladnom zmiešaní podľa uvedeného pomeru aplikujte na kvalitne pripravenú podlahu (vyplnenú-vybrúsenú-povysávanú). Zmiešavací pomer je 10/1 (A/B). Aplikačná teplota je 10 až 25 °C. Nanášajte rovnomerne, aby ste minimalizovali riziko prekrývania. Druhý náter je možné naniesť bez brúsenia po 4 hodinách alebo po 24 hodinách s predchádzajúcim ľahkým prebrúsením hrúbkou 220. Podľa rovnakého postupu môžete naniesť aj 3. vrstvu.
Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku sa odporúča aplikovať: 1 vrstvu Ecoprime HS 120, prebrúsiť a naniesť 1 - 2 vrstvy EcoTraffik 2K.
Keď nanášate EcoTraffik 2K priamo na drevo s obsahom tanínu odporúčame vykonať predbežnú skúšku.

Na údržbu používajte výrobky rady Velurex.

Variant: super matný (SUPER OP)

Farebný odtieň: bezfarebný

Riedenie: Diluente DR H2O (5 - 10 % ak je potrebné: vysoká teplota, nízka vlhkosť, veľká plocha)

Výdatnosť: cca 10 - 12 m² / l

Balenie: A (5 L) + B (0,5 L)

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

1. Produkt:: Zložka A
H vety: EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Obsahuje: zmes: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu; 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1) 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón
 : ----------------------------
2. Produkt:: ZLOŽKA B
Výstražné_slovo: Varovanie!
Výstražný_piktogram: Dráždivé
H-vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje_: hydrofilný, alifatický polyizokyanát.
P-vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info