Panel používateľa

Art RESIN UV - Zalievacia epoxidová živica, UV odolná

Art RESIN UV - Zalievacia epoxidová živica, UV odolná

Art RESIN UV - Krištáľovo číra UV odolná epoxidová zalievacia živica, s možnosťou zalievania až do hrúbky 10 cm. Základ + tužidlo (1 kg + 0,4 kg)

39,60 € s DPH

Skladové číslo: 491001 + 491004

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: ArtRESIN

Mám otázku

Charakteristika produktu

Art RESIN UV - Zalievacia epoxidová živica, UV odolná

Krištáľovo číra UV odolná epoxidová zalievacia živica, s možnosťou zalievania až do hrúbky 10 cm.
Je certifikovaná na zdravotnú nezávadnosť, vynikajúco sa s ňou pracuje, je brúsiteľná, dá sa vyleštiť do vysokého lesku. Veľmi vhodná pre číre aplikácie, hlavne na zalievanie dreva. Tuhne cca 3 - 4 dni, dosahuje tvrdosť 55 SHORE D.

Výhody:

 • možnosť odlievať veľkú hrúbku (až 10 cm) a objem v jednom pracovnom kroku
 • dlhá otvorená doba spracovania
 • dlhodobo vynikajúca čírosť a  UV stabilita
 • minimálne zmraštenie pri tuhnutí
 • výsledná tvrdosť nastavená pre aplikácie s predpokladom „práce dreva" (krútenie)
 • obmedzená tvorba prasklín pri dosúšaní dreva
 • schopnosť prijímať rôzne pigmenty a plnivá (perleť, metalíza...)
 • možnosť vyleštiť na vysoký lesk

Použitie:

 • výroba štýlových drevo - epoxidových stolov
 • výroba šperkov, bytových dekorácií a reklamných predmetov
 • zalievanie dreva a rôznych predmetov (mince, obrázky...), svetelných telies
 • elektrotechnický priemysel
 • ideálna voľba pre ART sektor

Balenie: 1,40 kg (1 kg zložka A + 0,40 kg zložka B)

Finálny vzhľad: sklovitý, číry

Tvrdosť: 55D SHORE

Pred použitím si pozorne prečítajte Aplikačný / Technický list pdf

 

 

 

 

 

 

 

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: produkt oligomernej reakcie 4,4´-isopropylidenedicyclohexanol s 1-chlor-2,3-epoxypropanom.
P vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
 : ----------------------------
2. Produkt:: ZLOŽKA B
H-vety: H302 Škodlivý po požití., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje_: propylidynetrimethanol, propoxylovaný reakčný produkt s amoniakom.
P-vety: P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. , P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. , P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info