Panel používateľa

RUST-OLEUM NR.1 - Odstraňovač farby a lepidla

RUST-OLEUM NR.1 - Odstraňovač farby a lepidla

RUST-OLEUM NR.1 - Vysoko účinný odstraňovač farieb a lepidiel bez obsahu metylénchloridu. sprej 500 ml

10,28 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: RUST-OLEUM

Mám otázku

Charakteristika produktu

RUST-OLEUM NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

Vysoko účinný odstraňovač farieb a lepidiel bez obsahu metylénchloridu. Odstraňovač (eco-friendly) rýchlo odstraňuje vrstvy starej farby a lepidla. Bol vyvinutý na odstraňovanie všetkých druhov olejových a alkydových farieb, emulzných farieb, lakov a väčšiny dvojzložkových náterov z kovov, minerálov a drevených povrchov. Neovplyvní to kovové, minerálne ani drevené podklady.

Vlastnosti:

 • oveľa efektívnejší ako iné (Eco-friendly) odstraňovače starých náterov na trhu
 • gélová konzistencia
 • účinný aj ako odstraňovač lepidla
 • rýchly výsledok
 • neobsahuje žiadny metylénchlorid, NMP, kyseliny, zásady, biocídy alebo konzervačné prísady
 • priateľský k životnému prostrediu (Eco-Friendly)

Použitie na:

 • kov, minerálne povrchy, drevo
 • olejové a alkydové farby
 • emulzné farby
 • laky a väčšinu dvojzložkových náterov

Aplikácia

 1. Pred použitím dobre pretrepte.
 2. Aplikačná teplota vzduchu, podkladu a materiálu medzi 0 a 30 ° C a relatívna vlhkosť vzduchu pod 85%.
 3. Nastriekajte rovnomernú vrtvu zo vzdialenosti cca. 10-20 cm od podkladu. Nechajte pôsobiť minimálne 15 minút.
 4. Následne starú vrstvu odstráňte špachtľou alebo škrabkou na farby.
 5. Silné vrstvy niektorých (dvojzložkových) výrobkov môžu vyžadovať ešte jeden proces.
 6. Po použití povrch očistite čistiacim / odmasťovacím prostriedkom, čerstvou vodou alebo bielym liehom a pred nanesením náteru nechajte úplne vyschnúť.

 

 Aplikačné video:

 

 

 

logo

RUST-OLEUM je jeden z najväčších producentov aerosólov farieb na svete. Vyrába inovatívne farby a nátery pre profesionálnych používateľov a spotrebiteľov. Založená v USA roku 1921.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Horľavé, Korozívne a žieravé
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: 1,3-dioxolán.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info