Panel používateľa

Naturalis Oils - ŠPECIÁLNY OLEJ NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

Naturalis Oils - ŠPECIÁLNY OLEJ NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

Určený na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných obkladov zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny.

13,80 € s DPH

Skladové číslo: 8380001

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Naturalis Oils

Mám otázku

Charakteristika produktu

ŠPECIÁLNY OLEJ NA KAMEŇ je vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej", ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV-žiarenia.

ŠPECIÁLNY OLEJ NA KAMEŇ je exteriérový olej určený na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných obkladov zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny. Vhodný je ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, na betónové podlahy, umelecké predmety z kameňa, terasy v interiéri a exteriéri. Impregnovaný povrch si zachováva pórovitosť, zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa a zároveň odpudzuje vodu. Slúži k ľahšej údržbe kamenných plôch, vhodný na údržbu pomníkov a kamenných sôch. Obnovuje prirodzenú farbu a vzhľad kameňa, zanecháva mokrý efekt. Doporučená obnova ošetrenia je podľa potreby (1 – 2 roky).

 

Technické informácie

 

Zloženie zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla
Použitie kamenné, tehlové a betónové plochy v exteriéri aj interiéri
Obsah oleja 60 %
Hustota 0,82 kg/l
Aplikačná teplota min 5 °C
Spotreba 1 liter až na 10 - 15 m2 v závislosti od druhu a savosti kameňa  
Schnutie 12 až 24 hodín podľa teploty a vlhkosti vzduchu
VOC max. 400 g/l
Bod vzplanutia +40 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 - 25 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia  môže po dlhšej dobe  zatvrdnúť

TECHNICKÝ LIST  Techický list

Výrobca - Naturalis Oils

Slovenská firma Renojava s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy Renojava s.r.o.

Naturalis Oils

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: Alifatické uhľovodíky C10-C13, triglyceridy sestermi živice do 80% (rastlinný olej a zmesi živice).
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov. , P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodnú hmlu, penu, oxid uhličitý alebo hasiaci prášok.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info