Panel používateľa

CARFIT - Tmel s obsahom hliníka (BLACK LABEL) 1 kg - s tužidlom

CARFIT - Tmel s obsahom hliníka (BLACK LABEL) 1 kg - s tužidlom

CARFIT - Tmel s obsahom hliníka (BLACK LABEL) je dvojzložkový hliníkom naplnený polyesterový plniaci tmel.

13,56 € s DPH

Skladové číslo: 2-181-1000

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARFIT

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARFIT - Tmel s obsahom hliníka (BLACK LABEL) je dvojzložkový hliníkom naplnený polyesterový plniaci tmel. Používa sa ako základný plniaci tmel a to najmä ak ide o opravu kovových a plastových povrchov karosérií automobilov a strojov.

  • vysoký obsah hliníkového prášku zlepšuje výsledok opravy najmä pri opravách kovových častí
  • vynikajúca priľnavosť na oceľ a pozinkovanú oceľ, ľahké kovy
  • zachováva svoj tvar v tenkých vrstvách
  • jednoduchá aplikácia a brúsenie
  • určený pre ručné / strojové brúsenie

Podklady
Oceľ, pozinkované povrchy, diely z hliníka, uhlíka a sklolaminátu, polyesterové materiály, OEM substráty. Neaplikujte na jednosložkové (epoxidové a antikorózne) nátery a termoplasty. Aplikácia na lakované povrchy sa neodporúča.

Technické údaje

  • farba - sivá metalická
  • hustota 1750–1850 g/l
  • bod vzplanutia 195-250 °C
  • VOC 65 g/l
  • 2004/42/IIB(b)(250)

Séria Black Label prináša najkvalitnejšie produkty s dôrazom na najvyššiu kvalitu, efektivitu práce a implementáciu špičkových technológii. Black Label je obľúbenou voľbou profesionálov v automobilovom sektore - vysoký štandard, presvedčivé výsledky a uspokojenie najnáročnejších požiadaviek - presne to prináša firma C.A.R.Fit.

Technický list Technický list 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.
Obsahuje: styrén.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Pozor!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H-vety: H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info