Panel používateľa

HESSE LIGNAL - DP4788-9343 - Izolačný základ EASY-FILL

HESSE LIGNAL - DP4788-9343 - Izolačný základ EASY-FILL

HESSE LIGNAL - DP4788-9343 - Izolačný základ EASY-FILL

25,85 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HESSE LIGNAL

Mám otázku

Charakteristika produktu

Typ - plnič / izolačný základ charakteristický veľmi dobrým strojovým a ručným brúsením.

Farebný odtieň - biela krycia

Tužidlo - DR4096, 100:15

Výdatnosť - 4 – 7 m²/l

Popis - 2K PU alkyd. Tento základ je vhodný pre farbené povrchy s uzavretými pórmi s extrémne širokým rozsahom použitia a je veľmi dobre stály aj vo vertikálnych plochách. Je vhodný na všetky typy interiérového vybavenia, vrátane kuchýň, kúpeľní, lodných interiérov a na širokú škálu dreva a fólií.

TUŽIDLO NIE JE SÚČASŤOU BALENIA

Odporúčanie

Vložte lak do košíka a následne je potrebné dokúpiť tužidlo k danému objemu laku, pre 5 l laku tužidlo 0,5 l / pre 25 l laku tužidlo 2,5 l - DR4096 - kúp tu.

TECHNICKÝ LIST  technický list

 

Hesse Lignal

Nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: butylacetáty; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; solventní nafta (petroleum), lehká, aromatická (< 0,1 % benzénu); xylen
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info