Panel používateľa

HELSKE NANO PT - Penetračný náter

HELSKE NANO PT - Penetračný náter

NOVINKA

HELSKE NANO PT - Základný penetračný náter vhodný na spevnenie všetkých typov nasiakavých minerálnych povrchov.

2,99 € s DPH

Skladové číslo: 8588005535243

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HELSKE

Mám otázku

Charakteristika produktu

HELSKE NANO PT je hĺbkový penetračný náter, určený na stabilizáciu a konsolidáciu minerálnych podkladov. Veľmi rýchlo preniká do štruktúry materiálov a zjednocuje ich nasiakavosť. Je bezfarebný, neobsahuje rozpúšťadlá a je pachovo neutrálny. Je vhodný pod tenkovrstvové omietky. Vďaka rýchlej dobe schnutia uľahčuje stavebné práce. Používa sa na všetky bežné nasiakavé podklady ako betón, pórobetón, sadrokartón, omietky, sadra, drevotrieska a pod. V systéme NANO COAT SYSTEM je primárne určený ako podklad na priame nanášanie NANO TC alebo NANO COAT HOME

Výhody:

  • Bez riedenia
  • Vysoký obsah sušiny
  • Vysoká výdatnosť
  • Nízky obsah prchavých organických látok
  • Veľmi rýchlo preniká do štruktúry podkladu

TECHNICKÝ LIST 

Aplikačné video:

 

 HELSKE logo

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Obsahuje: reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izo-tiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)
P vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info