Panel používateľa

HELSKE NANO AM - Adhézny mostík

HELSKE NANO AM - Adhézny mostík

NOVINKA

HELSKE NANO AM - Viacúčelový biely adhézny mostík určený na zjednotenie rôznych typov povrchov a zvýšenie priľnavosti ďalších vrstiev.

10,90 € s DPH

Skladové číslo: 8588005535175

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HELSKE

Mám otázku

Charakteristika produktu

HELSKE NANO AM je základný penetračný a konsolidačný náter, určený na zjednotenie rôznych typov nenasiakavých aj nasiakavých povrchov. Zvyšuje adhézne vlastnosti hydroizolácie, dlažieb, lepidiel, mált, omietok a rôznych náterov. Vyznačuje sa vynikajúcou prídržnosťou, odolnosťou voči vode a vysokou krycou schopnosťou.

Je charakteristický bielou farbou, vďaka čomu je vhodné použiť ho pod tenké omietkové alebo náterové vrstvy. Produkt zjednocuje nasiakavosť rôznych typov povrchov, ako napríklad keramika, tehly, sadrokartón, sklo, sadra, kov, kameň, betón a umožňuje tak bezproblémové nanášanie ďalších vrstiev omietky, náterov, hydroizolácie, lepidiel na obklad, mált alebo farebných náterov.

V systéme NANO COAT SYSTEM je primárne určený ako podklad na priame nanášanie NANO TC alebo NANO COAT HOME. Vďaka nízkemu obsahu VOC nie je považovaný za nebezpečnú látku.

Výhody:

  • Priama aplikácia
  • Hydrofóbny
  • Vysoká krycia schopnosť
  • Spevňuje nesúdržný podklad
  • Vysoký obsah sušiny
  • Nízky obsah prchavých organických látok

TECHNICKÝ LIST 

Aplikačné video:

 

 HELSKE logo

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Obsahuje: reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izo-tiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)
P vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info