Panel používateľa

HELSKE NANO TC - Vyrovnávacia vnútorná stierka

HELSKE NANO TC - Vyrovnávacia vnútorná stierka

NOVINKA

HELSKE NANO TC - Vyrovnávacia vnútorná stierkovacia hmota pre dosiahnutie hladkých povrchov.

2,14 € s DPH

Skladové číslo: 8588005535205

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HELSKE

Mám otázku

Charakteristika produktu

HELSKE NANO TC je ekologická biela stierková hmota s mnohými možnosťami využitia. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou k podkladu a je možné ju nanášať na rôzne typy omietok, muriva, betónu aj sadrokartónu. Na plošné či lokálne vyrovnávanie stien, stropov a podláh. Pripravená bez riedenia k priamemu použitiu. Je ideálna na opravu chýb, vyplňovanie prasklín, trhlín a iných povrchových defektov. Vhodná je aj ako podkladová vrstva pod obklady, tapety, alebo ako celoplošná finálna stierka pre dosiahnutie dokonale hladkých povrchov.
V systéme NANO COAT SYSTEM slúži ako prípravný podklad na zvýšenie výdatnosti NANO COAT HOME.
Pre dosiahnutie dokonale hladkého povrchu nanášajte hladidlom. Savé podklady pred aplikáciou odporúčame natrieť vrstvou NANO PT.

Výhody:

  • Vynikajúca prídržnosť k podkladu
  • Na vyrovnanie rôznych defektov stien, stropov a podláh
  • Okamžitá aplikácia bez riedenia
  • Nízka miera prchavých organických látok
  • Rýchla doba schnutia

Výdatnosť: 1,7 - 2,0 kg/m² (v hrúbke vrstvy 1 mm)

TECHNICKÝ LIST  Technický list

Aplikačné video:

 HELSKE logo

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Obsahuje: reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izo-tiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)
P vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info