Panel používateľa

HELSKE NANO COAT HOME - Unikátna termo omietka

HELSKE NANO COAT HOME - Unikátna termo omietka

NOVINKA

HELSKE NANO COAT HOME - Unikátna aktívna multifunkčná vrstva, navrhnutá pre všetky typy interiérových povrchov.

14,69 € s DPH

Skladové číslo: 8588005535267

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HELSKE

Mám otázku

Charakteristika produktu

Biela paropriepustná, termoizolačná finálna omietková vrstva, určená na použitie v interiéri. Aktívne skracuje čas, potrebný pre vykurovanie a chladenie miestností, redukuje tepelné mosty a klímu. Teplotu povrchu zvýši nad hodnotu rosného bodu, čím zabráni kondenzácii pár a vzniku plesní.
Vďaka skleneným mikroguľôčkam s obsahom vákua spomaľuje prestup tepla do konštrukcie, čím vytvára tepelný štít a odstraňuje sálavý chlad alebo teplo zo stien. Vzduch v miestnosti sa tak zohreje alebo schladí rýchlejšie a nastavenú teplotu si udrží dlhšie. Tým šetrí náklady na vykurovanie alebo klimatizáciu a vytvára optimálnu vnútornú mikroklímu.

Výhody:

  • Zdravý domov
  • Tepelný komfort
  • Vysoká paropriepustnosť
  • Prevencia proti plesniam
  • Nízka kondenzácia vodných pár
  • Úspora energií
  • Vhodná pre alergikov

Výdatnosť: 1 l = 0,5 m²

 

TECHNICKÝ LIST  Technický list

Prečo Helske NANO COAT Home?

 

Aplikačné video:

 HELSKE logo

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Obsahuje: reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izo-tiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)
P vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info