Panel používateľa

BOSNY - Akrylová farba, sprej 400 ml

BOSNY - Akrylová farba, sprej 400 ml

BOSNY - Rýchloschnúca akrylová farba pre vysoko-kvalitné farbenie povrchov z kovu, dreva a plastu. sprej 400 ml

3,52 € s DPH

Skladové číslo: 8850747582039

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BOSNY

Mám otázku

Charakteristika produktu

BOSNY - Rýchoschnúca akrylová farba v spreji. Ideálna pre farbenie automobilov, motocyklov, rôzneho vybavenia, zariadenia, nábytku atď. Vyznačuje sa veľmi dobrou krycou schopnosťou a dobrou priľnavosťou ku kovom, plastom, sklu a drevu. Je vhodná pre vonkajšie aj vnútorné použitie, odolná voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, nebledne a nežltne. Akrylové farby BOSNY účinne chránia povrch pred oxidáciou a hrdzou. Neobsahujú olovo, ortuť ani látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.

Aplikácia

Pred použitím dôkladne pretrepte cca 3 minúty. Používajte na suché, čisté a odmastené plochy po nanesení základnej akrylovej farby. Nanášajte v niekoľkých tenkých vrstvách zo vzdialenosti 20 - 25 cm v časovom rozostupe cca 3 minúty. Po skončení práce sprej otočte dnom hore a krátkym strieknutím vyčistite dýzu.

Popis

  • rýchloschnúca farba
  • vynikajúca krycia schopnosť
  • vynikajúci dlhotrvajúci vzhľad
  • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, benzínu a chemikáliám

 

 

 

 

Bosny colours

Spoločnosť má štyridsaťročné skúsenosti s výrobou farieb a aerosólov a má dobrú povesť v mnohých krajinách sveta. Vyrába aerosólové sprejové farby, cementové zmesi, hydroizolácie, lepidlá, tmely, čistiace prostriedky a leštidlá.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: acetón, butyl acetát, etyl acetát
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info