Panel používateľa

BOSNY - Fluorescenčná akrylová farba, sprej 400 ml

BOSNY - Fluorescenčná akrylová farba, sprej 400 ml

BOSNY - Rýchloschnúca akrylová fluorescenčná farba špeciálne určená na zvýraznenie povrchov. sprej 400 ml

5,32 € s DPH

Skladové číslo: 8850747532010

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BOSNY

Mám otázku

Charakteristika produktu

BOSNY - Rýchloschnúca akrylová fluorescenčná farba v spreji špeciálne určená na zvýraznenie povrchov. Pomocou týchto sýtych farieb zvýrazníte predmet tak, že bude neprehliadnuteľný. Vďaka obsiahnutým pigmentom táto farba pod ultrafialovým svetlom svieti. Extrémne sýta a jasná farba, priamo vytvorená na to, aby priťahovala pozornosť. Vyznačuje sa veľmi dobrou krycou schopnosťou a dobrou priľnavosťou ku kovom, plastom, sklu, papieru a drevu. Je vhodná pre vonkajšie aj vnútorné použitie, odolná voči nepriaznivým poveternostným vplyvom. Neobsahujú olovo, ortuť ani látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.

Aplikácia

Pred použitím dôkladne pretrepte cca 3 minúty. Používajte na suché, čisté a odmastené plochy. Odporúčame najprv použiť základný náter bielou matnou farbou Bosny No. 1007 a ​​po jej vyschnutí aplikovať fluorescenčnú farbu. Nanášajte v niekoľkých tenkých vrstvách, ak je to potrebné, zo vzdialenosti 20 - 25 cm v časovom rozostupe cca 3 minúty. Po skončení práce sprej otočte dnom hore a krátkym strieknutím vyčistite dýzu.

Popis

  • rýchloschnúca farba
  • vynikajúca krycia schopnosť
  • fluorescenčná (značkovacia) farba
  • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, benzínu a chemikáliám

 

 

Bosny colours

Spoločnosť má štyridsaťročné skúsenosti s výrobou farieb a aerosólov a má dobrú povesť v mnohých krajinách sveta. Vyrába aerosólové sprejové farby, cementové zmesi, hydroizolácie, lepidlá, tmely, čistiace prostriedky a leštidlá.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie, Plyny pod tlakom
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť., H302 Škodlivý po požití., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu ., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: acetón, butyl acetát, etyl acetát
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info