Panel používateľa

BOSNY KT Gold Effect - Zlatá dekoračná farba v spreji, 200 ml

BOSNY KT Gold Effect - Zlatá dekoračná farba v spreji, 200 ml

BOSNY KT Gold Effect - Vysoko lesklá zlatá dekoračná farba s obsahom zlatého pigmentu. sprej 200 ml

4,78 € s DPH

Skladové číslo: 8850747591802

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BOSNY

Mám otázku

Charakteristika produktu

BOSNY KT Gold Effect - Zlatý efek je rýchloschnúca vysoko lesklá dekoračná farba s obsahom zlatého pigmentu KT-18 dovážaného z USA. Vynikajúcu odolnosť farbe dáva prímes akrylovej živice. Ideálna voľba pre dekorovanie rámov obrazov, rôznych ozdôb v domácnosti, umeleckých diel, autolakýrnictvo... atď. Vyznačuje sa veľmi dobrou krycou schopnosťou. Neobsahujú olovo, ortuť ani látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.

Aplikácia

Pred použitím dôkladne pretrepte cca 3 minúty. Používajte na suché, čisté a odmastené plochy. Kvôli dosiahnutiu ideálneho zlatého efektu odporúčame použiť základný náter farbou Bosny No. 23 Signal Red alebo No. 31 Orange Yellow (viď video) a ​​po jej vyschnutí aplikovať niektorý zo zlatých odtieňov. Nanášajte v niekoľkých tenkých vrstvách, ak je to potrebné, zo vzdialenosti 20 - 25 cm v časovom rozostupe cca 3 minúty. Po skončení práce sprej otočte dnom hore a krátkym strieknutím vyčistite dýzu.

Popis

  • super lesklá dekoračná farba
  • vynikajúca krycia schopnosť
  • zlato v spreji

 

 

 

Bosny colours

Spoločnosť má štyridsaťročné skúsenosti s výrobou farieb a aerosólov a má dobrú povesť v mnohých krajinách sveta. Vyrába aerosólové sprejové farby, cementové zmesi, hydroizolácie, lepidlá, tmely, čistiace prostriedky a leštidlá.

Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie, Plyny pod tlakom
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť., H302 Škodlivý po požití., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu ., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: acetón, butyl acetát, etyl acetát
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info