Panel používateľa

BOSNY Glitters - Diamantový lesk, sprej 275 ml

BOSNY Glitters - Diamantový lesk, sprej 275 ml

BOSNY Glitters - Perleťový akrylový lak dodávajúci povrchom "diamantový" lesk. sprej 275 ml

11,46 € s DPH

Skladové číslo: 8850747601204

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BOSNY

Mám otázku

Charakteristika produktu

BOSNY Glitters - Perleťový akrylový lak dodávajúci povrchom "diamantový" lesk. Dá vyniknúť autodoplnkom, nápisom, častiam motocyklov, heliem, roznym dekoratívnym predmetom... atď. Pridá ilúziu objemu tmavému obrazu, nadpisu či vzoru na akomkoľvek povrchu.

Aplikácia

Pred použitím dôkladne pretrepte cca 3 minúty. Pre väčšiu hĺbku lesku odporúčame farbu nanášať na tmavé povrchy. Po skončení práce sprej otočte dnom hore a krátkym strieknutím vyčistite dýzu.

Popis

  • perleťový vzhľad
  • nádherné efekty na tmavom podklade

 

 

 

Bosny colours

Spoločnosť má štyridsaťročné skúsenosti s výrobou farieb a aerosólov a má dobrú povesť v mnohých krajinách sveta. Vyrába aerosólové sprejové farby, cementové zmesi, hydroizolácie, lepidlá, tmely, čistiace prostriedky a leštidlá.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Plyny pod tlakom
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť., H302 Škodlivý po požití., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: acetón, butyl acetát, etyl acetát
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info