Panel používateľa

Naturalis Oils - EXOTICKÝ OLEJ

Naturalis Oils - EXOTICKÝ OLEJ

Unikátny náter na báze oleja na ochranu exotického dreva, termodreva a európskych tvrdých drevín v exteriéri. Terasy, fasády, záhradný nábytok.

17,65 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Naturalis Oils

Mám otázku

Charakteristika produktu

Penetračný náter na báze prírodného oleja určený na natieranie termodreva a na exotické i európske tvrdé dreviny (dub, agát). Vhodný na terasové dosky, záhradný nábytok a fasády.

Krásna prírodná povrchová úprava, so zvýšenou odolnosťou proti UV žiareniu, nepraská, neodlupuje sa, odpudzuje vodu, je nelepivá, neobsahuje olovo ani iné ťažké kovy.

Certifikát

EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek.

Vlastnosti produktu

  • krásny prirodzený povrch,
  • nevytvára povrchový film,
  • zvýšená odolnosť voči UV žiareniu,
  • jednoduchá lokálna údržba a opravy náteru,
  • vodoodpudivý
  • náter nepraská,
  • neobsahuje olovo,
  • pripravený na použitie.


Dôležité odporúčanie!

Dreviny s vysokým podielom trieslovín a obsiahnutých látok nechajte najprv cca 3 mesiace zvetrať vplyvom počasia (slnko, dážď, vietor). Následne povrch ošetrite Odšeďovačom Naturalis oils a natrite Exoticým olejom.


 Technické informácie

Použitie

drevené plochy v exteriéri - terasy, fasády, záhradný nábytok

Aplikácia

štetcom, valčekom, rúnom, máčaním

Obsah sušiny 36,7 %
Hustota 0,85 kg/l
Aplikačná teplota 15 – 25 °C
Spotreba 10 - 12 m2/l (mäkké drevo)
15 - 18 m2/l (tvrdé drevo)
závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie 24 hodín podľa teploty a vlhkosti vzduchu
VOC 533 g/l
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 - 35 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť

TECHNICKÝ LIST pdf


Odtiene

Nižšie uvedené vzorky sú aplikované na drevine iroko. Výsledný odtieň a lesklosť sa budú líšiť v závislosti od typu, štruktúry a nasiakavosti dreva. Konečný výsledok ovplyvní aj hrúbka náteru a počet nanesených vrstiev. Ak chcete vidieť reálny odtieň, odporúča sa aplikovať skušobný náter na drevo, ktoré sa skutočne použije.

Exotický olej 3900 bazfarebný Exotický olej 3901 natural
bezfarebný natural
 Exotický olej 3902 tmavý orech  Exotický olej 3903 horčicový
tmavý orech horčicový
Exotický olej 3904 hnedý  
hnedý  

 

 

Naturalis Oils

Výrobca - Naturalis Oils

Slovenská firma Renojava s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy Renojava s.r.o.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: etylmetylketoxím, 3-jód-2-propinylbutylkarbamát,α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) -5-(1,1-dimetyletyl) -4-hydroxyfenyl] -1-oxo-propyl] -ω-hydroxypoly (oxo-1,2-etándiyl), α-[3-[3-(2H-ben-zotriazol-2-yl) -5-(1,1-dimetyletyl) -4-hydroxyfenyl] -1-oxopropyl] -ω -[3-[3-( 2H-benzotriazol-2-yl) -5-(1,1-dimetyletyl) -4-hydroxyfenyl] -1-oxopropoxy] poly (oxy-1,2-etándiyl), dekándiová kyselina, bis (1,2,2, 6,6-pentametyl4-piperidinyl) ester. Môže vyvolať alergickú reakciu.CHEMICKÉ ZLOŽENIE: C10-C13 uhľovodíky, n-alkány,izoalkány, cyklické látky, < 2 % aromatické látky, C14-C18, uhľovodíky, n-alkány, izoalkány,cyklické látky, < 2 % aromatické látky, hydrogenačne ľahkédestiláty (ropné).
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info