Panel používateľa

CHIMIVER Ecostar 2K - Lak na drevené podlahy, bezfarebný, 5,5 L

CHIMIVER Ecostar 2K - Lak na drevené podlahy, bezfarebný, 5,5 L

CHIMIVER Ecostar 2K - Dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze určený na povrchovú úpravu drevených podláh. bezfarebný, 5,5 L

105,41 € s DPH

Skladové číslo: 193330

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHIMIVER

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHIMIVER Ecostar 2K je dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze určený na povrchovú úpravu drevených podláh. Má veľký podiel sušiny, vysokú penetračnú schopnosť aj na kefovaných (kartáčovaných) povrchoch a vysokú odolnosť proti opotrebeniu. Ľahko sa aplikuje a má veľmi príjemný konečný vzhľad. Vyznačuje sa vysokou odolnosť voči oderu a škvrnám, čo umožňuje jeho použitie na podlahy s vysokým zaťažením. CERTIFIKÁCIE: Povrchová odolnosť pre studené kvapaliny EN 12 720 a chemické EN 13 442.

Aplikácia

Po dôkladnom zmiešaní podľa uvedeného pomeru aplikujte na kvalitne vybrúsenú a povysávanú podlahu. Zmiešavací pomer je 10/1 (A/B). Aplikačná a skladovacia teplota je 10 až 25 °C. Ideálne je naniesť rovnomernú vrstvu produktu s použitím valčeka z 8 mm mikrovlákna alebo štetcom. Obrúsenie je možné po 24 hodinách. Prelakovanie bez obrúsenia po 4 – 12 hodinách. Údržbu drevených podláh ošetrených ECOSTAR 2K je ideálne vykonávať pomocou sortimentu VELUREX.

Variant: pololesklý (SL) / matný (OP) / super matný (SUPER OP)

Farebný odtieň: bezfarebný

Riedenie (ak je potrebné): Diluente DR H2O

Výdatnosť: cca 10 m² / l

Balenie: A (5 L) + B (0,5 L)

 

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Obsahuje: zmes: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu; 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1) 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón
P vety: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 : ----------------------------
2. Produkt:: ZLOŽKA B
Výstražné_slovo: Pozor!
Výstražný_piktogram: Dráždivé
H-vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje_: hydrofilný, alifatický polyizokyanát.
P-vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info