Panel používateľa

ACID#8 - základ 1K na kovové povrchy - RAPTOR® 450 ml

ACID#8 - základ 1K na kovové povrchy -  RAPTOR® 450 ml

Základ 1K pre kovové povrchy.

12,34 € s DPH

Skladové číslo: 5010796111687

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: U-POL (Raptor)

Mám otázku

Charakteristika produktu

Základ 1K pre kovové povrchy. 

Vhodné aplikovať na povrchy

  • oceľ
  • pozinkovaný plech
  • hliník

TECHNICKÝ LIST Technický list

 

 

UPOL-RAPTOR

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Horľavé, Korozívne a žieravé
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: 1-butanol
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info