Panel používateľa

RAPTOR Antikorózny epoxidový základ 1L

RAPTOR Antikorózny epoxidový základ 1L

RAPTOR Antikorózny epoxidový základ - 2K vysokokvalitný základ, špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR. 1 l

37,02 € s DPH

Skladové číslo: 5010796109967

Dostupnosť: Na ceste k nám (čakáme dodanie) …

Výrobca: U-POL (Raptor)

Mám otázku

Charakteristika produktu:

RAPTOR Antikorózny epoxidový základ - 2K vysokokvalitný základ, špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR. Obsahuje zmes antikoróznych prísad, ktoré pomáhajú zabraňovať hrdzaveniu a korózii s vynikajúcou odolnosťou voči soli.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

  • vylepšená technológia živice s priľnavosťou k holému kovu a iným povrchom
  • podporuje otimálny výkon tým, že predĺžuje životnosť ochranného náteru
  • môže sa aplikovať priamo na povrchovú hrdzu**
  • môže sa aplikovať mokré do mokrého

Výdatnosť: cca 7m² pri 75u / 1 l

** Kov musí byť pripravený v súlade s technickým listom

 TECHNICKÝ LIST

 

 

 

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: xylén; Reaction Product: Bisphenol A-(epichlorohydrin):epoxy resin (number average molecular weight >700)
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Korozívne a žieravé, Nebezpečnosť pre zdravie
H-vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
Obsahuje_: etylbenzén; hexán-1,6-diyldiizokyanát; benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia,; HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE OLIGOMERS
P-vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Najprv vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekára.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info