Panel používateľa

BÖHME StoneCare 600

BÖHME StoneCare 600

BÖHME StoneCare 600 - Vodoodpudivý penetračný tmel na minerálne povrchy (porézne kamene, neglazované dlaždice a iné povrchy ako betón a murivo)

13,28 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BÖHME

Mám otázku

Charakteristika

BÖHME StoneCare 600 je vodou riediteľný penetračný tmel pripravený na použitie na suché a čisté minerálne povrchy ako sú porézne kamene, neglazované dlaždice a iné povrchy ako betón a murivo.

Po aplikácií, voda a aktívne činidlá preniknú cez minerály materiálu a nastane chemická reakcia v kapilárnych póroch medzi časticami impregnácie a minerálmi materiálu.

Po dobu 24 - 48 hodín si materiál buduje ochranu proti vlhkosti a tým sa stáva vodoodolný.
StoneCare 600 neobsahuje rozpúšťadlá (bez VOC).


Výhody:

  • poskytuje a umožňuje trvalú podpovrchovú, transparentnú ochrannú bariéru voči vode
  • poskytuje transparentnú paropriepustnú ochranu
  • poskytuje najlepšie výsledky a odolnosť pre porézne materiály bez zmeny vzhľadu

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list.

 

Technický list pdf

 

 

logo

BÖHME

Unikátne švajčiarske nanoskopické ochranné a dekoratívne lazúry na báze vosku, oleja a vody na dlhodobú ochranu nielen dreva.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Obsahuje: silsesquioxan, 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info