ADLER Pullex Plus-Lasur - Tenkovrstvá lazúra na drevo, 0,75 l

Univerzálna, nearomatická, tenkovrstvá lazúra na drevo v exteriéri.
20.18 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

ADLER Pullex Plus-Lasur

je univerzálna, nearomatická, tenkovrstvá lazúra na drevo v exteriéri (okná, okenice, dvere...) určená pre domácich majstrov a remeselné použitie. Nový druh spojív v kombinácii s vysokým obsahom sušiny a aktívnym UV filtrom garantuje dlhotrvajúcu ochranu voči poveternostným vplyvom. Dlhý čas spracovania umožňuje bezproblémové natieranie. Vďaka vysokému obsahu sušiny a bezaromatických benzínov ako rozpúšťadiel je šetrný k životnému prostrediu. Drevo vynikajúco ochráni vďaka účinným biocídnym látkam pred zamodraním a napadnutím plesňami.

Aplikácia

Pred použitím premiešajte. Produkt je pripravený na použitie. Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy. Neaplikujte pri teplotách nižších ako 5 °C a vyšších ako 30 °C a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80 %. Nové diely odporúčame základovať zo všetkých strán.

Spôsob nanášania: štetec

Výdatnosť: 8 – 12 m2/l (1 náter)

Podklad

Ihličnaté a listnaté dreviny ako aj pre exteriér vhodné drevené výrobky, ako napr. masívne drevené dosky, vrstvené lamelované drevo (BSH), konštrukčné masívne drevo (KVH) atď.

Pre podrobnejšie informácie si pozorne prečítajte technický listtechnický list

 

 ADLER Pullex Plus-Lasur

 

ADLER

Spoločnosť vyrábajúca náterové hmoty, laky a výrobky na ochranu dreva pre stolárov, drevospracujúce firmy a výrobcov nábytku, okien, dverí a parketových podláh. Kvalita od roku 1934.

Balenie 0,75 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

mastnékyselinyC18 nenasýtené,reakčnéproduktys tetraetylénpentamínom, 3-jód-2- propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu. terpentínový olej, ťažký benzín (ropný), ťažkáfrakcia, hydrogenačne odsírený, ťažký benzín(ropný), ťažká frakcia, hydrogenovaný, destilá-ty (ropné), hydrogenované, ľahká frakcia

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.