ADLER Pullex Silverwood - Ochranná lazúra s kovovým efektom

Ochranná impregnačná lazúra s kovovým efektom na báze rozpúšťadiel pre domácich majstrov a remeselné použitie.
21.44 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

ADLER Pullex Silwerwood

Ochranná impregnačná lazúra bez zápachu na vytvorenie kovového efektu (prirodzený efekt s otvorenými pórmi) na báze rozpúšťadiel pre domácich majstrov a remeselné použitie. Obsahuje biocídne látky, ktoré chránia drevo v exteriéri. Špeciálne pigmentovanie vedie pri pôsobení poveternosti k striebornému patinovému efektu starého dreva.

Aplikácia

Pred použitím premiešajte. Produkt je pripravený na použitie. Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu. Neaplikujte pri teplotách nižších ako 5 °C. Najlepšie podmienky spracovania dosiahnete pri teplote 15 - 25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 40 - 80 %. Nové diely odporúčame základovať zo všetkých strán. Náter je prelakovateľný po cca 12 hodinách.

Spôsob nanášania: štetec

Výdatnosť: 8 – 12 m2/l (hobľované / brúsené drevo)

Podklad

Obzvlášť vhodný na pílené, kartáčované a tesané ihličnaté drevo ako aj pre drevené materiály vhodné do exteriéru, ako napr. masívne dosky, vrstvené drevo(BSH), konštrukčné drevo(KVH), atď.

 

Pre ďalšie informácie si pozorne prečítajte Technický listtechnický list

  

Pullex Silverwood odtiene

 

ADLER

Spoločnosť vyrábajúca náterové hmoty, laky a výrobky na ochranu dreva pre stolárov, drevospracujúce firmy a výrobcov nábytku, okien, dverí a parketových podláh. Kvalita od roku 1934.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyk-lické zlúčeniny, <2% aromáty3

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie