AKCIA - RAPTOR® čierny + striekacia pištoľ ZADARMO

Špeciálna LIMITOVANÁ AKCIA - Kúpte si teraz Unikátny RAPTOR® ochranný náter čierny a k tomu dostanete ZADARMO štandardnú striekaciu pištoľ!!!
146.67 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.
Vrámci jednej objednávky je možné zakúpiť len 1 kus!

Kúpte si teraz 4fľ. balenie farebného RAPTOR-a a dostanete k nemu ZADARMO RAPTOR štandardnú striekaciu pištoľ.
Platí do vypredania zásob.

Balenie obsahuje:

 • RAPTOR® ochranný náter čierny 3,8 l (4x0,71 l báza + 0,96 l tužidlo) = 4fľ. balenie
 • Štandardná striekacia pištoľ na aplikáciu hmoty RAPTOR®

RAPTOR® ochranný náter čierny

Poskytuje povrchom bariéru, ktorá odoláva najťažším situáciám.

Je vyvinutý tak, aby odolával väčšine klimatických podmienok, RAPTOR® je UV odolný, nebledne ani "nekriedovatie" aj po rokoch na slnku. RAPTOR® je tiež vodeodolný a chráni povrch pred koróziou.

Svojou všestrannosťou je dokonalým produktom pre takmer akúkoľvek aplikáciu. RAPTOR® je možné aplikovať striekaním alebo valčekovaním na miestach s vysokou záťažou; je odolný voči škvrnám a ľahko sa čistí. Jeho jedinečnosťou je, že sa dokáže vysporiadať s opukávaním a tým je ideálny pre použitie v automobilových, komerčných, poľnohospodárskych a priemyselných aplikáciách.

Je výdatnejší a rýchlejší na aplikáciu ako práškové lakovanie. V prípade, že dôjde k poškriabaniu, RAPTOR® je možné ľahko opraviť, čo v prípade práškového lakovanie je oveľa náročnejšie.

Technické informácie

Doba spracovania po natužení pri 20°C: 60 minút
Suchý na dotyk pri 20°C: 1 hodina (v závislosti na hrúbke filmu)
Ľahká zaťaž: 2 - 3 dni pri 20 °C
Úplná zaťaž: 5 - 7 dní pri 20 °C

Tužidlo je súčasťou balenia.
Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

TECHNICKÝ LIST  Technický list


Výdatnosť:

 • 8 až 10 m² zo sady pri jednej vrstve a hrubej štruktúre
 • 4 až 5 m² zo sady pri dvoch vrstvách a hrubej štruktúre
 • 10 až 12 m² zo sady pri dvoch vrstvách a jemnej štruktúre

Výhody ochranného náteru RAPTOR®:

 • TÓNOVATEĽNÝ
 • TRVÁCNY
 • UV ODOLNÝ
 • VODOODOLNÝ
 • ODOLNOSŤ
 • JEDNODUCHÉ A RÝCHLE POUŽITIE

Podklady:

 • pôvodná farba
 • polyesterové výplne
 • laminát
 • oceľ bez povrchovej úpravy
 • oceľ galvanizovaná
 • hliníkové povrchy
 • betón
 • väčšina plastov
 • drevo

Štandardná striekacia pištoľ na aplikáciu hmoty RAPTOR® 

Pištoľ na aplikáciu hmoty RAPTOR®. 

Vlastnosti a výhody:

 • jednoduché použitie
 • stačí nasadiť na fľašu s natúženým RAPTOROM a aplikovať
 • jedna štrukura, možnosť zjemniť štruktúru tlakom

 

 

 

 

 

UPOL-RAPTOR

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo! Pozor!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje:

acetón; n-butyl-acetát; reakčná zmes zložená z α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-; hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyetylénu) a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tercbutyl-; 4-hydroxyfenyl]propanoyl}-ω-{3-[3-; (2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-; hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly (oxyetylénu); reakčná zmes z bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakát a metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakát; benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé