BARIL FortiPrime - PROFI antikorózny základ, STN 0110 - sivý, 700 ml, matný

BARIL FortiPrime PROFI základ - Rýchloschnúci antikorózny syntetický náter. 0,7 l
7.80 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

BARIL FortiPrime - PROFI antikorózny základ

Rýchloschnúci jednozložkový priemyselný syntetický základ s prísadou zinkofosfátového pigmentu a aditív. Antikorózny základ na oceľové podklady v alkydových náterových systémoch. Pretierateľný alkydovými vrchnými nátermi. Vyznačuje sa možnosťou aplikácie silnovrstvových nástrekov nad 500 μm mokrej hrúbky v jednej vrstve. Vďaka rýchlemu procesu schnutia a vytvrdzovania je produkt veľmi vhodný pre rýchle spracovanie v strojárskych dielňach a v priestoroch s „jednodennou aplikáciou". Použiteľný taktiež ako jednovrstvový systém pre oceľové konštrukcie umiestnené vo vnútornom prostredí.

Vlastnosti

 • antikorózny základ
 • obsahuje zinkofosfátový pigment
 • rýchloschnúci
 • možnosť aplikácie silnovrstvových nástrekov nad 500 μm mokrej hrúbky v jednej vrstve

Aplikácia: 

 • striekaním (airless, airmix, vzduchová pištoľ), valček, štetec
 • Pred aplikáciou farbu dôkladne premiešajte.
 • Pred použitím skontrolujte správnosť farebného odtieňa.
 • V priebehu aplikácie nesmie teplota vonkajšieho prostredia klesnúť pod 5 °C a teplota podkladu pod 3 °C nad rosným bodom.
 • Pri aplikácií a procese schnutia priestory dobre vetrajte.

Riedenie: Bez riedenia. Za určitých podmienok môže byť pridané malé množstvo riedidla X5100, aby sa dosiahla správna viskozita.

Teoretická výdatnosť: cca 8,3 m2/ l (pri hrúbke suchého filmu 60 μm)

Schnutie (pri 20 °C):

 • odvetranie 10 min
 • prachosuchý po 30 min.
 • pretierateľný po 30 min. výrobkami Bariline
 • inak pretierateľný po 12 hod.

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

Odtiene:

 • biely
 • sivý
 • červenohnedý

 

 

Baril logo
Baril Coatings
je inovatívnym výrobcom vysoko kvalitných priemyselných náterov a konštrukčných farieb, ktoré sú veľmi trvanlivé a vynikajú flexibilitou, priľnavosťou, jednoduchosťou aplikácie, ochranou proti korózii a chemickou i mechanickou odolnosťou.

Spoločnosť Baril Coatings minimalizuje ekologické zaťaženie prostredia a maximalizuje dodržiavanie celosvetových štandardov udržateľnosti.

Značka BARIL
Stupeň lesku matný
Balenie 700 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé