BARIL IntraDur 2v1 Kováčska - 2K Kováčska farba, RAL 9005 Čierna, 2 l, matný

BARIL IntraDur 2v1 Kováčska - 2K rýchloschnúci antikorózny PUR základný a vrchný náter.
32.12 €
 • Veľkosť balenia:
 • Odtieň:
 • Stupeň lesku:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

BARIL IntraDur 2v1 Kováčska

Dvojzložkový matný viacúčelový polyuretanový náter s obsahom antikorózneho pigmentu. Vhodný ako základný alebo vrchný náter v epoxidových a polyuretanových systémoch aplikácie, kde sú vysoké požiadavky na zachovanie odtieňa a lesku, a tiež na chemickú a mechanickú odolnosť. Zvlášť vhodný na žiarovo pozinkované podklady strojov, prívesov, poľnohospodárských strojov a kováčskych produktov.

Tužidlo je súčasťou balenia!

Vlastnosti

 • 50-ročná overená technológia Bayer (Fortis Coatings)
 • základ a vrch v jednom (2v1)
 • jednošichtový náter
 • výborné antikorózne vlastnosti
 • jednoduchá aplikácia
 • vysoká chemická a mechanická odolnosť
 • rýchloschnúci
 • stálofarebnosť

Aplikácia: 

 • striekaním (airless alebo airmix) - Ideálna voľba
 • štetec (Pozor na rozdielnu hrúbku naterového filmu.)

Stupeň lesku: mat

Teoretická výdatnosť: 8,8 m2/ l (pri hrúbke suchého filmu 60 μm)

Odtieň: RAL 9005 čierna (hladká)

Balenie (A+B): 1 l / 2 l

 

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

Baril logo
Baril Coatings
je inovatívnym výrobcom vysoko kvalitných priemyselných náterov a konštrukčných farieb, ktoré sú veľmi trvanlivé a vynikajú flexibilitou, priľnavosťou, jednoduchosťou aplikácie, ochranou proti korózii a chemickou i mechanickou odolnosťou.

Spoločnosť Baril Coatings minimalizuje ekologické zaťaženie prostredia a maximalizuje dodržiavanie celosvetových štandardov udržateľnosti.

Značka BARIL
Stupeň lesku matný
Balenie 2 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: náter

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Obsahuje:

Hexametylén-1,6-diizokyanáthomopolymérxylén. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé