BOCHEMIT Opti F+ Prevencia

BOCHEMIT Opti F+ Prevencia je koncentrovaný fungicídny a insekticídny prípravok na dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám.
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Bochemit OPTI F+ - Prevencia

Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám so zvýšenou odolnosťou proti vymývaniu z dreva. Vhodný na ochranu stavebného reziva a drevených konštrukčných prvkov v interiéri i exteriéri.

Vlastnosti:

 • preventívna ochrana 3 v 1 (drevokazný hmyz, drevokazné huby, plesne)
 • netvorí na dreve vrstvu (film)
 • ošetrené drevo nezapácha
 • bezfarebný variant nespôsobuje žltnutie dreva
 • vodou riediteľný

Použitie:

 • interiér / exteriér
 • stavebné rezivo
 • drevené konštrukčné prvky
 • strešné konštrukcie
 • podlahy
 • pergoly, ploty a iné

Výdatnosť: 66 m² / 1 kg

Balenie: 1 kg / 5kg

Aplikácia: náter / postrek / máčanie

Riedenie pri 1 vrstve (Bochemit:voda):

 • 1:9 (náter, postrek)
 • 1:6 - 1:9 (máčanie / exteriér)
 • 1:13 - 1:19 (máčanie / interiér)

Životnosť vytvorenej ochrany je v interiéri časovo neobmedzená a v exteriéri minimálne 10 rokov (bez krycieho náteru), potom kontrola stavu ochrany v dvojročných intervaloch.

Pred použitím si prečítajte TECHNICKÝ LIST (cz). pdf


Bochemit OPTI F+ - Prevencia

Registračné číslo: bio/2323/D/18/CCHLP
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Zákaz opakovaného použitia obalu".
Účinné látky: 

 • CAS:68424-85-1 kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium-chloridy / alkyl (C12-16) benzyldimetylamonium-chlorid / ADBAC (C12- C16) 200 g/kg                 
 • CAS:107534-96-3 tebukonazol (ISO) 3 g/kg          
 • CAS:60207-90-1 propikonazol 2,95 g/kg                 
 • CAS:52315-07-8 cypermetrín 1,0 g/kg                 
 • CAS:2372-82-9N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamin 2,5 g/kg

 


logo
Osvedčená starostlivosť o nové alebo napadnuté drevo od roku 1968.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamónium-chloridy. Obsahuje propikonazol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Korozívne a žieravé
Dráždivé