BOCHEMIT Original Prevencia

BOCHEMIT Original Prevencia je koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok na dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám.
14.63 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Bochemit ORIGINAL Prevencia

Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok na dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu (napr. tesarik) a hubám (napr. drevomorka) so zvýšenou odolnosťou proti vymývaniu z dreva.
Vhodný na ochranu dreva v interiéri aj exteriéri.

Vlastnosti:

 • preventívna ochrana 3v1 (drevokazný hmyz, drevokazné huby, plesne)
 • koncentrát
 • vsakuje do dreva - netvorí na dreve vrstvu (film)
 • ošetrené drevo nezapácha
 • bezfarebný variant nespôsobuje žltnutie dreva
 • vodouriediteľný

Použitie:

 • interiér / exteriér
 • stavebné rezivo
 • drevené konštrukčné prvky
 • strešné konštrukcie
 • podlahy
 • pergoly, ploty a iné

Výdatnosť: 74 m² / 1 kg

Balenie: 1 kg / 5kg

Aplikácia: náter / postrek / máčanie

Riedenie pri 1 vrstve (Bochemit:voda):

 • 1:9 (náter, postrek) - INTERIÉR 1x / EXTERIÉR 2x
 • 1:19 - 1:9 (máčanie interiér/exteriér)

Môže sa riediť aj liehom.

Životnosť vytvorenej ochrany je v interiéri časovo neobmedzená a v exteriéri minimálne 10 rokov (bez krycieho náteru), potom kontrola stavu ochrany v dvojročných intervaloch.

 


Bochemit ORIGINAL - Prevencia

Registračné číslo: bio/4888/D/21/CCHLP
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Zákaz opakovaného použitia obalu".
Účinné látky: 

 • EC 270-325-2 kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium-chloridy 148g/kg                 
 • EC 403-640-2 tebukonazol  2,22 g/kg          
 • EC 262-104-4 propikonazol 2,18 g/kg                 
 • EC 257-842-9 cypermetrín 0,74 g/kg                 
 • EC 219-145-8 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamin 1,85 g/kg

 


logo
Osvedčená starostlivosť o nové alebo napadnuté drevo od roku 1968.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamónium-chloridy. Obsahuje propikonazol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Korozívne a žieravé