BOCHEMIT Plus I Likvidácia

Bochemit PLUS I je koncentrovaný kvapalný insekticídny prípravok určený na likvidáciu drevokazného hmyzu v napadnutom dreve a na následnú preventívnu ochranu dreva. bezfarebný (číry)
21.84 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

BOCHEMIT Plus I

Koncentrovaný kvapalný insekticídny prípravok určený na likvidáciu drevokazného hmyzu (červotoč, fúzač a pod.) vo všetkých jeho vývojových štádiách v napadnutom dreve a na následnú preventívnu ochranu dreva proti drevokaznému hmyzu. Je určený na povrchovú impregnáciu dreva, krovov a ďalších drevených stavebných prvkov pri stavbách a rekonštrukciách.

Vlastnosti:

 • štvornásobná likvidácia drevokazného hmyzu (vajíčko, larva, kukla, dospelý jedinec)
 • preventívna ochrana proti drevokaznému hmyzu
 • možnosti výberu média, ktorým bude koncentrát zriedený (voda, lieh)
 • netvorí na dreve vrstvu (film)
 • ošetrené drevo nezapácha
 • bezfarebný, nemení farbu dreva

Použitie:

 • drevo napadnuté drevokazným hmyzom
 • napadnuté, historické drevené konštrukcie
 • drevené starožitné predmety (koncentrát riedený liehom)

Výdatnosť: 33 m² / 1 kg

Balenie: 1 kg

Aplikácia: náter / postrek / máčanie / injektáž

Riedenie pri 1 vrstve (Bochemit:voda):

 • 1:4 (likvidácia)
 • 1:19 (prevencia)

Životnosť vytvorenej ochrany je minimálne 10 rokov, potom kontrola stavu ochrany v dvojročných intervaloch.

Viac informácií v TECHNICKOM LISTE (cz). pdf


Bochemit PLUS I - Likvidácia
Registračné číslo: bio/366/D/15/CCHLP
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Zákaz opakovaného použitia obalu".
Účinné látky: 

 • CAS:52315-07-8 cypermetrín 10 g/kg
 • CAS:52645-53-1 permetrín (ISO) 1 g/kg

 

 

logo
Osvedčená starostlivosť o nové alebo napadnuté drevo od roku 1968.

Značka Bochemit
Balenie 1 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

permetrín (ISO). Môže vyvolať alergickú reakciu

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Korozívne a žieravé