BOCHEMIT Profi Drevochráň - Sanácia a ochrana dreva

BOCHEMIT Profi Drevochráň - Sanácia a ochrana dreva proti škodlivému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam.
12.02 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

BOCHEMIT Profi Drevochráň

Vysoko účinný, koncentrovaný impregnačný prípravok na báze organických biocídnych zložiek. Spoľahlivo a dlhodobo chráni drevo pred napadnutím drevokaznými hubami (drevomorka domáca), plesňami a pred drevokazným hmyzom (tesárik, červotoč).
Vhodný na ochranu stavebného reziva a drevených konštrukčných prvkov v interiéri i exteriéri v triedach ohrozenia dreva 1, 2 a 3.

Triedy ohrozenia dreva:
Trieda 1: stabilná vlhkosť nepresahujúca 20%

Trieda 2: vlhkosť vyššia ako 20% bez priameho pôsobenia dažďa (krovy, strešné konštrukcie...)
Trieda 3: vlhkosť vyššia ako 20% za pôsobenia dažďa, UV-žiarenia (ploty, drevostavby, drevený šindel...)
Trieda 4: vlhkosť stále prevyšujúca 20%, kontakt so zemou, sladkou vodou (kvetináče, stĺpy, palisády...)
Trieda 5: vlhkosť stále prevyšujúca 20%, kontakt s morskou vodou.

Vlastnosti:

 • dlhodobá preventívna ochrana (drevokazný hmyz, drevokazné huby, plesne)
 • vysoká odolnosť voči vymývaniu z dreva
 • bezfarebný variant nemení farbu dreva
 • vodou riediteľný
 • nemá korozívne účinky
 • vysoká účinnosť
 • nie len na profesionálne použitie (jednoduchá aplikácia)

Použitie:

 • interiér / exteriér
 • stavebné rezivo
 • drevené konštrukčné prvky
 • strešné konštrukcie
 • podlahy
 • záhradné stavby (ukotvené do zeme na iných ako drevených pilieroch)

Výdatnosť:

 • 66 m² / 1 kg (interiér)
 • 33 m2 / 1 kg (exteriér)

Riedenie (Drevochráň:voda):

 • 1:9 (náter, postrek)
 • 1:19 (namáčanie)

Spôsob aplikácie: natieranie / striekanie / namáčanie

Aplikácia:

 1. Povrch dreva musí byť zbavený kôry, lyka, očistený od všetkých nečistôt, starých náterov a zbavený častí dreva napadnutých drevokaznými hubami.
 2. Pred použitím riadne premiešajte.
 3. Nanášajte sa štetcom, striekaním alebo namáčaním.
 4. Pri aplikácií náterom alebo postrekom na rezané drevo (napr. krovy, stavebné drevo) postačí jeden náter.
  Na hobľované drevo aplikujte dva nátery. Druhý nanášame až po zaschnutí prvého.

Balenie: 1 kg / 5kg

 

 

logo

Osvedčená starostlivosť o nové alebo napadnuté drevo od roku 1968.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamónium-chloridy. Obsahuje propikonazol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Korozívne a žieravé
Dráždivé