BÖHME CleanAble - Antigraffiti lak

BÖHME CLEANABLE Midi Set - Špičkový, účinný 2K antiGraffiti ochranný lak pre rôzne povrchy, transparentný, 4 l
115.92 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika

BÖHME CLEANABLE Midi Set 3 l + 1 l tužidlo H31

CleanAble je veľmi dobre priľnavý 2K antiGraffiti ochranný lak pre rôzne povrchy. Sprejové farby sa dajú ľahko odstrániť pomocou bežných rozpúšťadiel. Ochranná vrstva je podobná keramickému povrchu, je vysoko stabilná a odolná voči poveternostným vplývom a širokému spektru rozpúštadiel. Lak je transparentný, matný a má vysokú chemickú odolnosť.

Použitie:

  • na drevo, murivo
  • interiér / exteriér

Výdatnosť: cca 5 – 7 m2/l na 1 náter (v závislosti od nasiakavosti podkladu)

Po zmiešaní oboch zložiek (3:1) a dobrom premiešaní nanášajte neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním.

Tužidlo je súčasťou balenia.
Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list.

Technický list pdf

 

 

 

logo

BÖHME - Unikátne švajčiarske nanoskopické ochranné a dekoratívne lazúry na báze vosku, oleja a vody na dlhodobú ochranu dreva.

Značka BÖHME
Stupeň lesku matný
Balenie 4 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: náter

Výstražné opatrenia:

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón . Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje:

polyoxyetylén-tridecyléterfosfátpolyizokyanátnabázehexametylén-1,6-diizokyanátu

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Dráždivé