BÖHME Jet-clean - Aktívny čistič 5 l

BÖHME JET-CLEAN - Aktívny čistič s bieliacim účinkom na rôzne typy povrchov.
86.82 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika

BÖHME JET-CLEAN - Aktívny čistič je produkt s bieliacim účinkom na čistenie povrchov napadnutých machom, riasami, plesňami a hubami, ako aj zvetraných drevených plôch.

Aplikácia

Pri silnom znečistení mechanicky očistite a umyte podklad. Produkt je pripravený rovno na použitie. Výdatne naneste na pripravený povrch. Čistiaci účinok prípravku sa prejaví v krátkom čase. Vodou oplachujte len pri silnom znečistení.

Použitie

  • na rôzne povrchy - farby, lazúry, kameň, betón, sadru, škridlu, plasty, drevo, syntetické omietky, a iné.
  • účinkuje do hĺbky, má dezinfekčný účinok
  • rýchlo usmrcuje mikroorganizmy
  • dlhotrvajúci bieliaci a čistiaci účinok
  • riediteľné vodou, bez riedidiel

Pred použitím si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf               

 

Čistenie fasády rodinného domu v Rokycanoch. Navštívte našu stránku s referenciami.

 

logo

BÖHME AG - Unikátne švajčiarske nanoskopické ochranné a dekoratívne lazúry na báze vosku, oleja a vody na dlhodobú ochranu dreva.

Značka BÖHME
Balenie 5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

Chlórnan sodný 12-14%

Bezpečnostné opatrenia:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Korozívne a žieravé