BÖHME StoneCare 600

BÖHME StoneCare 600 - Vodoodpudivý penetračný tmel na minerálne povrchy (porézne kamene, neglazované dlaždice a iné povrchy ako betón a murivo)
61.56 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Fotografia produktu je len ilustračná! Štetec nie je súčasťou balenia.

Charakteristika

BÖHME StoneCare 600 je vodou riediteľný penetračný tmel pripravený na použitie na suché a čisté minerálne povrchy ako sú porézne kamene, neglazované dlaždice a iné povrchy ako betón a murivo.

Po aplikácií, voda a aktívne činidlá preniknú cez minerály materiálu a nastane chemická reakcia v kapilárnych póroch medzi časticami impregnácie a minerálmi materiálu.

Po dobu 24 - 48 hodín si materiál buduje ochranu proti vlhkosti a tým sa stáva vodoodolný.
StoneCare 600 neobsahuje rozpúšťadlá (bez VOC).


Výhody:

  • poskytuje a umožňuje trvalú podpovrchovú, transparentnú ochrannú bariéru voči vode
  • poskytuje transparentnú paropriepustnú ochranu
  • poskytuje najlepšie výsledky a odolnosť pre porézne materiály bez zmeny vzhľadu

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list.

 

Technický list pdf

 

 

logo

BÖHME

Unikátne švajčiarske nanoskopické ochranné a dekoratívne lazúry na báze vosku, oleja a vody na dlhodobú ochranu nielen dreva.

Značka BÖHME
Balenie 5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje:

silsesquioxan, 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé