CAPAROL Capatect Putzgrund 605 - základný náter, biely, 5 kg, matný

CAPAROL Capatect Putzgrund 605 - Špeciálny disperzný základný náter s kremenným pieskom.
14.82 €
 • Veľkosť balenia:
 • Odtieň:
 • Stupeň lesku:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

CAPAROL Capatect Putzgrund 605

Špeciálny disperzný základný náter s kremenným pieskom na podklady s nízkou alebo normálnou nasiakavosťou. Priľnavý základný náter používaný medzi minerálnymi materiálmi a materiálmi na vodnej báze, tzn. je určený na nanášanie disperznej omietky na minerálny tmel rovnako ako na nanášanie minerálnej omietky či tmelu na disperzné materiály.

Vlastnosti a Výhody:

 • šetrný k životnému prostrediu
 • vodouriediteľný
 • jednoduchá aplikácia
 • dobrá priľnavosť k podkladom s nízkou nasiakavosťou
 • vyrovnáva nasiakavosť pokladu
 • dobrá priľnavosť k následným minerálnym či disperzným vrstvám
 • pripravený na použitie

Podklady:

 • minerálne podklady
 • vápenno - cementové omietky
 • sadrové omietky a tmely
 • vápenno - pieskové tehly
 • keramické tehly
 • betón
 • staré nátery s dobrou pevnosťou
 • disperzné omietky a farby
 • sadrokartónové dosky

Technické informácie

stupeň lesku                               matný
použitie interiér / exteriér
základ spojiva disperzia akrylátových kopolymérov, pigmenty, minerálne plnivá, voda, aditíva
výdatnosť (orientačná)

cca 5 m2 / kg

riedenie vodou
schnutie
(pri teplote +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 %)                     
povrchovo: cca 24 hod
úplne: 2 - 3 dni
odtieň biela (farebné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie)
balenie 5 kg / 25 kg

Aplikácia:

Príprava povrchu

Podklad musí byť pevný, čistý, nosný a bez látok, ktoré by mohli zamedziť priľnavosti.

 • Omietky, tmely:
  • Omietky na báze vápna a cementu: na pevné omietky s normálnou nasiakavosťou naneste bez predošlého náteru.
  • Veľmi nasiakavé porézne omietky dopredu ošetrite vhodným penetračným náterom.
  • Sadrové omietky a sadrokartónové dosky: pred nanesením Capatect Putzgrund 605 zatmeľte škáry, nerovnosti na omietkach a tmeloch obrúste, odstráňte a naneste vhodný penetračný náter.
 • Betón: Povrch pred nanesením očistite v prípade, že sa na ňom vyskytujú látky, ktoré by mohli zamedziť dobrej priľnavosti, či sypké alebo mrviace sa látky.
 • Keramika či neomietnuté murivo: Naneste Capatect Putzgrund 605 bez predošlej úpravy povrchu.
 • Podklady s chybami: Podklad opravte vhodnou maltou.
 • Vrstvy laku, emailu a disperzné farby s dobrou nosnosťou: Matné podklady s nízkou nasiakavosťou ošetrite bez predošlých úprav. Lesklé povrchy, vrstvy laku a emailu treba zdrsniť.
 • Nátery s nedostatočnou nosnosťou: Dôkladne odstráňte vrstvy lakov, emailov a disperzných penetračných náterov, omietky na báze syntetických živíc, lepidlá a odlupujúce sa tapety so zlou nosnosťou. Použite vhodný penetračný prostriedok pre základný náter.

Nanášanie

 1. Pred použitím premiešajte.
 2. Nanášajte štetcom či valčekom.
 3. Počas nanášania a schnutia nesmie byť teplota podkladu a okolitá teplota nižšia než 5 °C.
 4. S prípravkom nepracujte v prípade silného vetra, dažďa a na priamom slnečnom svetle.
 5. Po aplikácii očistite nástroje vodou.

Farebné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie.

Pred použitím si dôkladne prečítajte TECHNICKÝ LIST. Technický list

 

Caparol logo

Značka Caparol
Stupeň lesku matný
Balenie 5 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Obsahuje:

2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé