CAPAROL Primacryl - Interiérová farba

CAPAROL Primacryl - Výnimočne biela, zdravotne nezávadná interiérová farba. 25 kg
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CAPAROL Primacryl

Maliarska interiérová farba s výnimočnou belosťou. Ideálna na vytvorenie ekonomicky výhodné nátery vnútorných stien a stropov, ktoré nie sú vystavené väčšiemu namáhaniu. Primacryl je zdravotne nezávadná farba a vhodná do priestorov, kde sa vyrábajú alebo skladujú potraviny (nepriamy styk s potravinami).

Vlastnost a Výhody:

 • vodouriediteľná
 • výnimočná belosť
 • pri aplikácii takmer bez zápachu
 • bez organických rozpúšťadiel
 • difúzna (priedušná)
 • nepriamy styk s potravinami
 • šetrná k životnému prostrediu

Technické informácie

stupeň lesku                               matný
použitie interiér
hustota 1,53 g / cm³
základ spojiva akrylátová disperzia
odolnosť voči oderu za mokra trieda 4 - podľa STN EN 13 300
výdatnosť (orientačná)

cca 3,3 m2 / kg

riedenie vodou (pozri TECHNICKÝ LIST)
schnutie (pri teplote +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 %)                          

povrchovo: cca 4 - 6 hod
druhá vrstva: po 12 hod
úplne: cca 3 dni

odtieň biela (farebné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie)
podklady všetky bežné povrchy stien v interiéri
balenie 25 kg

Aplikácia:

Príprava povrchu

 • Vápenocementové a cementové omietky: Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol
  Tiefgrund LF, alebo Caparol Penetrácia pod disperzné farby.
 • Sadrové omietky: Základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund. Sadrové omietky zo slinutou vrstvou napred obrúste a očistite od prachu.
 • Sadrové dosky: Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF , Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund.
 • Sadrokartónové dosky: Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Preveďte základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund.
 • Betón: Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.
 • Pórobetón: Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným vodou v pomere 1 : 3.
 • Drevo a drevené materiály: Natrite vodorozpustnými ekologickými lakmi Capacryl alebo lazúrami Capadur.
 • Nosné nátery: Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.
 • Nenosné nátery: Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na bázy umelej živice a minerálne nátery odstráňte.
 • Nátery glejovými farbami:
  Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.
 • Nenatrené hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom: Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.
 • Nedržiace tapety: Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte.
 • Plochy napadnuté plesňami: Napadnuté miesta plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox, a nechajte dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí ich natrite farbou Indeko-W (zistite príčiny napadnutia plesňami a odstráňte ich).
 • Plochy zo škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku: Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silno znečistených plochách preveďte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.
 • Malé defektné miesta: Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadné preveďte dodatočný základný náter.

Nanášanie

 1. Obsah vedra je nutné dôkladne rozmiešať.
 2. Pripravený na použitie. Ak je nutné upraviť hustotu pridajte max. 5 % vody.
 3. Natierajte štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou bez stlačeného vzduchu.
 4. Aplikujte 1 – 2 nátery
 5. Po aplikácii očistite nástroje vodou.

Farebné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie.

Pred použitím si dôkladne prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

 

logo

Stupeň lesku matný

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsahuje:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1)

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé