CARFIT 1K Základ na plasty, sprej

Jednozložkový (1K) vysoko kvalitný sprej na základovanie plastov. 400 ml
12.33 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARFIT 1K Základ na plasty sprej je vysoko kvalitný sprej na základovanie plastov.

Farba: strieborná.

Použitie
Produkt sa používa ako prostriedok na zlepšenie priľnavosti pre takmer všetky plasty okrem polyetylénu.

  • rýchle sušenie pri izbovej teplote
  • výborná priľnavosť k plastom
  • obsahuje strieborný pigment na kontrolu aplikácie
  • môže byť prelakovaný akýmkoľvek vodným a rozpúšťadlovým autolakom

Podklady
Väčšina plastov, polyesterový tmel, brúsený náter G.R.P, staré laky.

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Značka CARFIT
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H220 Mimoriadne horľavý plyn. H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

uhľovodíky, C7-C9, n-alkánam izoalkány, cyklické

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé