CARFIT Soft Plus - Jemný polyesterový tmel

Jemný polyesterový plniaci tmel s tužidlom.
8.06 €
 • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARFIT Soft Plus

Vysokokvalitný dvojzložkový plniaci polyesterový tmel s jemnozrnou štruktúrou na vyplnenie a vyrovnanie malých a stredných nerovností.

 • veľmi ľahké brúsenie
 • dobrá priľnavosť ku širokej škále materiálov používaných na konštrukcie karosérií
 • na ručné aj strojové suché brúsenie
 • jemný dokončovací tmel / stredný plniaci tmel
 • Ideálny pomer viskozita/plasticita zabezpečuje rovnomerné nanášanie
 • vynikajúco drží tvar
 • pri vertikálnej aplikácii nesteká
 • rýchloschnúci

Podklady:

 • oceľ, pozinkovaná oceľ
 • hliník
 • sklolaminát
 • drevo
 • betón
 • polyesterové materiály
 • OEM podklady

Aplikácia:

 1. Opravovaný povrch odmastite odstraňovačom silikónu.
 2. Zmiešajte tmel s priloženým tužidlom v pomere 100:3. Dobre premiešajte! 
 3. Naneste na poškodené miesto pomocou stierky a vytvarujte.
 4. Nechajte schnúť cca 20 min.
 5. Prebrúste hrúbkou P180 - P320.

 

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

styrén

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé