CARFIT Soft Plus - Jemný polyesterový tmel

Jemný polyesterový plniaci tmel s tužidlom.
8.06 €
 • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARFIT Soft Plus

Vysokokvalitný dvojzložkový plniaci polyesterový tmel s jemnozrnou štruktúrou na vyplnenie a vyrovnanie malých a stredných nerovností.

 • veľmi ľahké brúsenie
 • dobrá priľnavosť ku širokej škále materiálov používaných na konštrukcie karosérií
 • na ručné aj strojové suché brúsenie
 • jemný dokončovací tmel / stredný plniaci tmel
 • Ideálny pomer viskozita/plasticita zabezpečuje rovnomerné nanášanie
 • vynikajúco drží tvar
 • pri vertikálnej aplikácii nesteká
 • rýchloschnúci

Podklady:

 • oceľ, pozinkovaná oceľ
 • hliník
 • sklolaminát
 • drevo
 • betón
 • polyesterové materiály
 • OEM podklady

Aplikácia:

 1. Opravovaný povrch odmastite odstraňovačom silikónu.
 2. Zmiešajte tmel s priloženým tužidlom v pomere 100:3. Dobre premiešajte! 
 3. Naneste na poškodené miesto pomocou stierky a vytvarujte.
 4. Nechajte schnúť cca 20 min.
 5. Prebrúste hrúbkou P180 - P320.

 

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

reakčnú zmes 2,2´-{(4metylfenyl)imino} bisetanol a 2-{2-(-hydroxyetoxy) etyl (4-metylfenyl)amino}-etanol. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé