CARFIT Soft Putty - Jemný polyesterový tmel

Jemný polyesterový tmel s tužidlom na odstránenie nedokonalostí z karosérií motorových vozidiel.
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARFIT - Jemný polyesterový tmel (Soft Putty) s tužidlom je dvojkomponentný polyesterový tmel mimoriadne ľahko aplikovateľný a použiteľný na akýkoľvek požadovaný tvar bez ohľadu na hrúbku vrstvy materiálu. Dokonalé riešenie na odstránenie nedokonalostí na karosériach motorových vozidiel.

  • Vhodný na ručné/strojové suché brúsenie
  • Ideálny pomer viskozita/plasticita zabezpečuje rovnomerné nanášanie
  • Rýchloschnúci – zabraňuje upchatiu brúsneho papiera

Podklady
Všetky druhy ocele, sklolamináty, OEM podklady.

Technické údaje

  • farba - svetlo oranžová
  • hustota 1600–1700 g/l
  • bod vzplanutia 195 - 250 °C
  • VOC 51 g/l
  • 2004/42/IIB(b)(250)

Technický list  Technický list

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo! Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa. H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé