CARFIT Striekací tmel s tužidlom

CARFIT - Striekací tmel s tužidlom 1kg
21.50 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

2k polyesterový striekací tmel na vyplnenie nepravidelností povrchu, brúsnych rýh a dierok na častiach karosérie osobných a úžitkových vozidiel, ako aj na konštrukčných dieloch vozidla. Striekací tmel je vhodný na vytváranie rovnomerných vrstiev na veľkých plochách pred aplikáciou plniča a následných lakovacích materiálov.

Balenie obsahuje: tmel (0,95 kg) a tužidlo (0,05 kg).

Použitie
Striekací polyesterový tmel na odstránenie nedokonalostí karosérie a úžitkových vozidiel.

Charakteristika

  • po vysušení vytvára materiál hladký povrch, bez pórov a ľahko brúsiteľný
  • rýchloschnúci
  • vysoká tvrdosť, tuhosť v ohybe, odolnosť voči nárazom a vibráciám
  • určené na ručné alebo strojné brúsenie

Podklady

Oceľ, sklolaminátové plasty, drevo, polyesterové materiály, OEM substráty*.

* Neaplikujte na 1k (etch a antikorózne) základy a termoplasty. Aplikácia na staré laky sa neodporúča.

Technické údaje

  • farba - sivá
  • hustota 1600–1700 g/l
  • bod vzplanutia >32 °C
  • VOC 220 g/l
  • 2004/42/IIB(b)(250)

Technický list  Technický list 

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Značka CARFIT
Balenie 1 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styrén.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé