CARFIT Súprava na opravu plastov

Súprava na opravu plastov 0,25 kg
15.03 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARFIT Súprava na opravu plastov

Opravná súprava na obnovu poškodených častí z ušľachtilej ocele a skla vystužených plastom, napr. opravy hrdzavých oblastí, trhlín a malých otvorov v kovových častiach. Sklenené vlákno impregnované polyesterovou živicou vytvára silný povlak, ktorý by mal byť pri ďalšej oprave pokrytý plniacimi tmelmi. Sada obsahuje polyesterovú živicu, katalyzátor a sklenú rohožku s rozmermi 0,5 x 0,5 m.

Aplikácia
Výrobok je ideálny na opravu konštrukčných dielov, nádrží, architektonických dielov atď.

Charakteristika

  • vynikajúca priľnavosť k sklom vystuženým plastom a oceľovým povrchom
  • polyesterová živica je tixotropný produkt, ktorý sa dá ľahko aplikovať
  • po vytvrdnutí nie je lepkavý

Podklady

  • sklo
  • vystužené plasty
  • oceľ
  • vrstvené plasty

Technický list  Technický list 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Značka CARFIT
Balenie 250 g

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styrén

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé