CARFIT Univerzálny tmel s tužidlom

Dvojzložkový (2K) multifunkčný jemnozrnný polyesterový tmel. 2kg
23.08 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARFIT Univerzálny tmel 2 kg

Dvojzložkový multifunkčný jemnozrnný polyesterový tmel na vyplnenie nerovností najmä na hliníkových a pozinkovaných povrchoch.

Použitie
Multifunkčný dokončovací tmel na odstránenie nedokonalostí karosérie osobných a úžitkových vozidiel.

  • je charakterizovaný jednoduchou prácou v hrubých a tenkých vrstvách
  • môže sa použiť aj ako finálny tmel
  • po vysušení vytvára hladký povrch bez pórov
  • nezanáša brúsny papier
  • určené na ručné alebo strojné brúsenie

Podklady
Oceľ, pozinkované povrchy, hliník, sklolaminátové plasty, polyesterové materiály, OEM substráty.

Technické údaje

  • farba - béžová
  • hustota 1830 g/l
  • bod vzplanutia 34 °С
  • VOC < 250 g/l
  • 2004/42/IIB(b)(250)

Technický list  Technický list

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Značka CARFIT
Balenie 2 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styrén

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé