CARFIT Vysokolesklý bezfarebný lak, sprej

Vysoko kvalitný lesklý bezfarebný lak na opravy autolakov. Sprej, 400 ml
9.16 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Vysoko kvalitný lesklý bezfarebný lak na opravy autolakov.

Aplikácia
Pre bodové opravy pri opravách a dekoratívnych úpravách vozidiel rôznych povrchov.

Charakteristika

  • rýchle sušenie pri izbovej teplote
  • dobrá krycia schopnosť
  • vynikajúci dlhotrvajúci lesk
  • odolné voči UV a vplyvu počasia
  • nežltne

Podklady
Vodné a rozpúšťadlové základné farby, staré autolaky, drevo, kov, hliník, sklo, kameň a rôzne druhy plastov.

Technické údaje

  • bezfarebný
  • hustota 0,773 g/cm³
  • tepelná odolnosť 110 °C

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Značka CARFIT
Stupeň lesku vysokolesklý
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H220 Mimoriadne horľavý plyn. H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H226 Horľavá kvapalina a pary. H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H350 Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>. H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia, ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký, Butan-1-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Plyny pod tlakom
Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé