CARFIT Základ na plasty

CARFIT - Základ na plasty 1 l
26.40 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARFIT Základ na plasty je 1K priľnavostný základ na plasty.

Používa sa na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledujúcich materiálov. Vhodné pre väčšinu plastov používaných v automobilovom priemysle (plasty na výrobu nárazníkov, atď.).

 • výborná priľnavosť
 • rýchle schnutie
 • mierne strieborné farbené pre jednoduchšiu aplikáciu

Podklady

 • ABS (kopolymér akrylonitril-butadién-styrén)
 • EP (epoxidy / lamináty), PA (polyamid)
 • PBTP (polybutyléntereftalát)
 • PC (polykarbonát)
 • POM (polyoxymetylén)
 • PP / EPDM kopolymér)
 • PPO (polypropylénoxid)
 • PUR (polyuretán) mäkký a tvrdý
 • PVC (polyvinylchlorid)
 • OEM nátery

Technické údaje

 • farba - strieborná metalická
 • hustota 850 – 890 g/l
 • bod vzplanutia 30 °C
 • VOC < 840 g/l
 • 2004/42/IIB(e)(840)

 

Technický list  Technický list

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Značka CARFIT
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí. H226 Horľavá kvapalina a pary.

Obsahuje:

orto-xylén;xylén;meta-xylén;para-xylén

Bezpečnostné opatrenia:

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé