CARLOFON 4941 - Podvozková ochrana čierna, čierny, 500 ml sprej

Podvozková ochrana v spreji 500 ml, čierna
8.26 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON 4941 - ochrana podvozku vyrobená na báze bitúmenu a vosku. Poskytuje odolnú ochranu pred koróziou na podlahe a ťažko prístupných miestach podvozku automobilov, nákladných automobilov, autobusov... Svojou dobrou priľnavosťou vytvára pevný elastický film s vynikajúcou ochranou proti kamienkom, vlhkosti a posypovej soli. Pred aplikáciou dobre potraste. Aplikujte na suchý a čistý povrch vo vzdialenosti 25 – 30 cm. Pred použitím má mať aerosól izbovú teplotu 15 – 20 °C.

Spotreba: 500 ml/m2.

Aplikáčné údaje:

Schnutie (pri 20 °C a 65 % RV vzduchu)

  • prachosuché: 120 - 180 minút
  • úplne uschnuté: 4 - 6 hodín

Odolnosť

  • chemická: voda, soľná hmla, olej, ľahké kyseliny a zásady
  • teplotná: -25 °C až +80 °C

Popis

  • ochrana proti korózii
  • výborná priľnavosť
  • dlhotrvajúca elasticita

Podklady
Rôzne kovové, lakované aj PVC povrchy.

 

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 500 ml sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Verzia v spreji:

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

uhľovodíky, C7-C9, n-alkány, izoalkány, cyklické

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P304+P340+P312 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé