CARLOFON Action 4 - Multifunkčný produkt

Multifunkčný produkt. Čistí, uvoľňuje, premasťuje! sprej, 200 ml
7.59 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Action 4 - Multifunkčný produkt

Produkt na všestranné použitie. Čistí, uvoľňuje, premasťuje! Dokonalé mazivo.

Vlastnosti a použitie:

  • rozpúšťa a zabraňuje korózii
  • efektívne maže, čistí a udržiava elektrické kontakty
  • maže na ťažko dostupných miestach
  • uvoľňuje zaseknuté skrutky
  • nepoškodzuje lak, plasty alebo gumy
  • na rozmrazovanie a olejovanie zámkov
  • pre kočíky, bicykle, mopedy
  • na hračky
  • na záhradné náradie, pánty

Aplikácia:

Pred použitím pretrepte. Nastriekajte zo vzdialenosti 30 cm. Zvyšný olejový film je možné vyčistiť čistiacim prostriedkom. Rozliaty produkt vyčistite pomocou absorpčného materiálu.

Balenie: 200 ml

TECHNICKÝ LIST pdf

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 200 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný ťažký (obsah benzénu < 0,1 %), destiláty (ropné), rozpúšťadlom odparafinovaný ťažký parafín (< 3 % dimetylsulfoxid), bután a propán. Obsahuje sulfonáty vápenaté.Môže spôsobiť alergické reakcie.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé