CARLOFON Bezfarebný lesklý akrylový lak, sprej 400 ml

CARLOFON Rýchloschnúci bezfarebný, priehľadný akrylový lak slúži ako základ pred povrchovou úpravou nátermi a lakmi na kov. sprej 400 ml
7.56 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Rýchloschnúci bezfarebný, priehľadný akrylový lak slúži ako základ pred povrchovou úpravou nátermi a lakmi na kov. Veľmi dobre chráni proti korózii a následnému hrdzaveniu. Ideálny tiež pre disky kolies. Strieborné laky s vysokým percentom pigmentov majú dobrú priľnavosť, ale sú citlivé. Vďaka tomuto náteru je možné striebornú farbu dokonale utesniť a tým zabrániť jej zostarnutiu.

Aplikácia

Pred striekaním ochráňte časti, ktoré nemajú byť lakované. Sprej dobre pretrepte. Striekajte rovnomerne zo vzdialenosti 25 - 30 cm pri teplote 16 - 20 °C.

Popis

  • rýchloschnúci
  • základ pred finálnou úpravou
  • finálna vrstva na disky

 

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahká aromatická frakcia. Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <5% n-hexán.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé