CARLOFON Čierny lak na motor, do 600 °C, sprej 400 ml

CARLOFON Čierny lak špeciálne určený na kovové povrchy vystavené vysokým teplotám do 600 °C. sprej 400 ml
8.16 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Čierny lak špeciálne určený na kovové povrchy vystavené vysokým teplotám do 600 °C.

Ideálny na striekanie skríň motorov, strojov, výfukových potrubí ...atď.

Aplikácia

Aplikujte na čistý a suchý povrch.

 

 

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Ťažký benzín(ropný), hydrogenovaný, ťažký. Sulfonát vápnikaŤažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé