CARLOFON Hliníkový dvojzložkový tmel

CARLOFON - Hliníkový dvojzložkový tmel na odstránenie nedokonalostí karosérie osobných a úžitkových vozidiel. 2 kg
20.84 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Hliníkový 2K tmel (Aluminium Spachtel)

Hliníkový dvojzložkový plniaci a modelovací polyesterový tmel s obsahom hliníkového pigmentu. Pomáha odstrániť nedokonalosti karosérie osobných a úžitkových vozidiel.
Tmel je spracovaný vo vákuu vďaka čomu je hustý a bez pórov.

Popis

  • jednoduchá práca v hrubých aj tenkých vrstvách
  • dobre znáša zmeny tepla
  • nízka prašnosť
  • určené na ručné alebo strojné brúsenie

Aplikácia

  1. Uistite sa, že podklad je čistý a suchý.
  2. Oceľové plechy, hliník a plne vytvrdený náter má byť zdrsnený alebo opieskovaný pred nanesením tmelu.
  3. Zmiešajte potrebné množstvo tmelu s 2 % tužidla a naneste na povrch do cca 5 minút.
  4. Brúsiteľný je po 20 – 30 min.

Balenie: 2 kg

 

Carlofon

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 2 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: tmel

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styrén

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Varovanie!

Obsahuje:

dibenzoylperoxid. Môže spôsobovať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé