CARLOFON Kontrolný sprej čierny 400 ml

CARLOFON Kontrolný sprej používaný na odhalenie nedostatkov pri brúsení, čierny 400 ml
6.27 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Kontrolný sprej je rýchloschnúca farba na báze akrylátových živíc používaná na odhaľovanie nedostatkov brúseného alebo vyplneného povrchu.

Aplikácia

Aplikujte tenkú vrstvu zo vzdialenosti 15 - 20 cm a nechajte 5 - 10 minút schnúť. Následne vybrúste.

Popis

  • rýchloschnúci
  • vynikajúca pomoc pri brúsení

 

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón; reakčnú zmes etylbenzénu a m-xylénu a p-xylénu; aromatické uhľovodíky, C8; xylény (o-, m- a p-izoméry); Uhľovodíky, C9, aromáty; etylbenzén.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé