CARLOFON Korrosionsschutz 81 - Antikorózna ochrana, sprej

Univerzálna ochrana proti korózii. sprej, 500 ml
10.76 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Korrosionsschutz 81 - Antikorózna ochrana

Priemyselná antikorózna vosková ochrana na všetky povrchy, primárne určená na ochranu dutín karosérií, jednotlivých dielov ... atď. Vynikajúco preniká do medzier a škár, cez vrstvy hrdze a nečistôt, čo pomáha oddialiť ďalší proces korózie. Vytvára jemný, voskový, vodoodpudivý a transparentný ochranný film s veľmi dobrými antikoróznymi vlastnosťami.

Produkt je vhodný najmä pre aplikácie v elektrických systémoch a tam, kde je riziko galvanickej korózie*.

Aplikácia:

  • Ošetrované povrchy musia byť suché a zbavené hrdze, špiny, soli a oleja.
  • Používa sa v interiéri pri teplotách od 15 - 25 °C.
  • Ku spreju je pripojená aplikačná tryska.

Balenie: 500 ml

* Galvanická korózia (nazývaná aj "korózia rozdielnych kovov" alebo nesprávne "elektrolýza") sa vzťahuje na korózne poškodenie, ktoré vzniká pri spojení dvoch rozdielnych materiálov v korozívnom elektrolyte. Vzniká, keď sa dva (alebo viac) rôznorodých kovov dostanú do elektrického kontaktu pri pôsobení vody, alebo vlhkosti.

 

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 500 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

benzínové rozpúštadlá (ropné), ľahká aromatická frakcia.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé