CARLOFON Kraftlöser - Špeciálny čistiaci prostriedok

Čistič lakovaných a nerezových povrchov.
15.92 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Kraftlöser - Čistič lakovaných a nerezových povrchov

Čistiaci prostriedok na lakované a nerezové povrchy. Mierne kyslý čistiaci koncentrát s vynikajúcim čistiacim výkonom vhodný na hliník, nehrdzavejúcu oceľ a zinok. Odstraňuje oxidáciu, hrdzu aj vodný kameň. Dodáva povrchom nový lesk. Osviežuje lak vozidla, ktorý je matný po častom alkalickom čistení.

Vlastnosti a použitie:

 • špeciálny čistič na oceľové a hliníkové disky
 • osviežuje lak vozidla
 • odstraňovač hrdze a hrdze na laku
 • odstraňovač vodného kameňa
 • rozpúšťa minerálne nečistoty
 • obzvlášť efektívny
 • povrchom dáva lesk
 • nepoškodzuje sklo, hliník, zrkadlá, gumu ani plast
 • osvedčený v autoumyvárňach
 • na všetky typy vozidiel, interiérov nádrží
 • na zliatinové a oceľové ráfiky

Aplikácia:

 • Nanášajte v závislosti od stupňa znečistenia ako základný čistič neriedený alebo zriedený vodou do 1 : 5.
 • Ako udržiavací čistič nanášajte zriedený vodou v pomere 1 : 10 až 1 : 50 – zdola nahor – tlakovým rozprašovačom. 
 • Nečistoty rozpustite / očistite umývacou kefou.
 • Potom dobre opláchnite vodou (v prípade potreby pomocou vysokotlakového zariadenia).

Balenie: 1l

TECHNICKÝ LIST  pdf

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Obsahuje:

kyselina fosforečná, kyselina sírová.

Bezpečnostné opatrenia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé